Hiển thị từ 1 đến 8 sản phẩm trong tổng số 5 sản phẩm